TOP
1. 一號 草原羊肉

 

 

1. 二號 森林燉雞

 

 

1. 三號 海洋魚貝

 

 

1. 四號 河岸雁鴨

 

 

1. 五號 湖畔水鱉
 • 全犬1號 草原羊肉 1.5Kg
 • 全犬2號 森林燉雞 1.5Kg
 • 全犬3號 海洋魚貝 1.5Kg
 • 全犬4號 河岸雁鴨 1.5Kg
 • 全犬3號 海洋魚貝 4kg
 • 全犬2號 森林燉雞 4kg
 • 全犬1號 草原羊肉 4Kg
 • 【售完】全犬5號 湖畔水鱉 1.5Kg
 • 全犬4號 河岸雁鴨 4kg
 • 全犬1號 草原羊肉 10Kg
 • 全犬2號 森林燉雞 10kg
 • 全犬3號 海洋魚貝 10kg